ادرس مرکز پخش تدریس مجموعه های اموزشی حقوق

adress

2+

حـــق حبـــس

حـــق حبـــس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.

حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.

تست حقوق مدنی

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

نکات بسیار جالب درباره اجبار، اشتباه و اکراه

نکات بسیار جالب درباره اجبار، اشتباه و اکراه

١- “اکراه ” ، ” اجبار ” و ” اشتباه ” دارای معنی، اوصاف، بار حقوقی و نتایج جداگانه هستند.
چنانکه :
الف – اجبار : وادار کردن افراد بر انجام کاریست، که حتی بر خلاف ” اکراه ” ، نه تنها قصد نتیجه را از میان می برد، بلکه قصد فعل را هم مخدوش می سازد ( از میان رفتن قصد فعل یا ضعیف کردن آن بقدری که عرفاً در حکم عدم می شود – الفارق ج ۱ ، ص ۱۲۱ – دکتر محمد جعفری لنگرودی ) . مانند آنکه ادعا شود : فردی با اسلحه ای مخوف، یا چماقی گران، بر سر خریدار ایستاده، و سند از پیش تهیه شده را بدستش داده، و دستور امضایش را صادر کرده است.
ب – اکراه : مستفاد از نظر فقهای عظام شیعه، و مواد ۲۰۲ الی ۲۰۸ قانون مدنی، ” اکراه ” در مرحله ای ضعیف تر از اجبار است و آن آوردن فشار غیر عادی و نامشروع، بمنظور وادار کردن شخص بر انجام یک عمل حقوقی است؛ در حدّی که آزدی تصمیم، و استقلال اراده مکره، سلب شود.
ج – اشتباه : آنجاست، که مورد قصد انشای هر یک از طرفین، بعلت تصور غلط یک یا هر دو متعامل، با دیگری تفاوت دارد. و بدیگر سخن طرفین نسبت به مورد معامله توافق نداشته اند.

۲ – بنا بر مقررات قانونی و شرعی آثار این سه، متفاوت است : اولی و دومی، موجب عدم نفوذ معامله است (مادتین ۲۰۳ و ۲۰۹ قانون مدنی ). زیرا آنجا که تهدید مکره پایان می یابد، و قصد و رضای وی از حصار مصنوع، خلاصی می یابد؛ مکره می تواند معامله را امضاء نماید. لیکن سومی موجب بطلان عقد است، گویی که هیچگاه عقدی صحیح از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا نکرده است (نظر فقهای عظام و تفسیر مسلم و مشهور حقوقدانان از واژه ” عدم نفوذ ” مذکور در ماده ۲۰۰ قانون مدنی ) .

۳ – به لحاظ شکلی هم دعوی مطروحه ایراد دارد. زیرا براساس بندهای ۴ و ۵ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین صریح و منجز خواسته، و نیز ذکر تمام تعهدات و جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق طرح دعوی میداند ( واضح و روشن بودن مقصود ) از زمره وظایف قانونی خواهان است.
لذا برای اینکه امکان سیر طبیعی پرونده و بروال آن فراهم آید، بدواً خواهان بایستی علت و جهت بطلان عقد ( یکی از سه مورد پیش گفته ) را صریحاً و منجزاً ، بیان کند و گرنه دادخواست تقدیمی ناقص، و قابلیت به جریان افتادن ندارد.

تست حقوق مدنی

0

انواع بیع

انواع بیع

🔴۱- بیع تولیه :
هر گاه در بیع، اخبار از رأس المال نمایند و به همان رأس المال بفروشند، آن را بیع تولیه نامند.

🔴۲- بیع حصات :
بیعى که عاقد با انداختن سنگ ریزه و اصابت آن به کالا قصد انشاء خود را اعلان می کرد و بیع را واقع مى ساخت. (مفتاح الکرامه – جلد متاجر- صفحه ۱۵۴- ۱۶۰). اعراب جاهلیت این بیع را داشتند و در اسلام، منع شد.

🔴۳- بیع سلف :
مرادف بیع سلم است و آن بیعى است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد. به اختصار، سلف گفته مى شود. اسم عامیانه ی آن (پیش خرید – پیش فروش) است. از راه این بیع، اغلب واسطه هاى فروش حاصل زحمت تولید کنندگان را یغما کرده و بار مصرف کننده را سنگین مى کنند و نظارت در این گونه معاملات شرط عدالت اجتماعى است.

🔴۴- بیع سلم :
بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد. اسم دیگر آن، بیع سلف است و به اختصار سلم و سلف گویند.

🔴۵- بیع شایع :
بیعى که یکى از عوضین مسکوک طلا یا مسکوک نقره (در ازمنه اى که پول رایج محسوب مى شد)، باشد. اگر عوضین هر دو مسکوک طلا یا نقره باشند، آن را بیع صرف نامند و اگر هیچ یک از عوضین مسکوک طلا یا نقره نبود، آن را بیع مقابضه مى نامیدند.

🔴۶- بیع شرط :
در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینى تمام یا مثل ثمن را به مشترى رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و هم چنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد و در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود…. (ماده ۴۵۸ ق – م)

🔴۷- بیع صرف :
بیع هر یک از طلا و نقره (اعم از مسکوک و غیر مسکوک) به یکدیگر را گویند.

🔴۸- بیع عقدى :
بیعى که ایجاب و قبول آن لفظى باشد، (این اصطلاح در مقابل بیع معاطات استعمال شده است). در حقوق مدنى کنونى شرط تحقق بیع عقدى این نیست که ایجاب و قبول آن از لفظ باشد و اساسا بیع به دو قسم عقدی و غیرعقدى تقسیم نمی شود. در فقه، بیع معاطات را عقد نمی دانند. بلکه، آن را یک نوع تراضى می دانند (رک. تراضی). بیع معاطات در فقه یک تراضی جایز است و مشمول اصاله اللزوم در عقود نمی شود.

🔴۹- بیع غائب :
هر گاه مبیع در مجلس عقد حاضر نباشد و به اعتماد مشاهده ی سابق یا توصیف بایع یا ثالث عقد واقع شود، این بیع را به اعتبار غایب بودن مبیع از مجلس عقد، بیع غایب نامیده اند.

🔴۱۰- بیع غررى :
بیعى است که یکى از طرفین آن با وجود این که احتمال وجود زیان خود را در آن بیع می دهد، اقدام به واقع ساختن عقد بیع نماید. مثل این که مبیع مجهول است، با این وصف، اقدام به بیع مال مجهول نماید.

🔴۱۱- بیع کالى به کالى :
کالى در لغت به معنى مؤخر است از فعل ماضی ((کلاء)) بر وزن نصر به معنى تأخر. و کالى به کالى به معنی نسیه به نسیه است و آن بیعى است که پرداخت ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشد. (رک. فروش بوعده)

🔴۱۲- بیع کلى :
هر گاه مبیع کلی باشد نه عین مشخص (مانند مبیع در بیع سلف)، آن بیع را بیع کلى نامند و اگر مبیع عین شخصى باشد، آن بیع را بیع شخصى نامیده اند.

🔴۱۳- بیع مؤجل به مؤجل :
بیعى است که ثمن و ثمن هر دو کلى در ذمه باشند. این بیع در فقه باطل است و در عبارات قانون مدنی هر چند صریحا ابطال آن دیده نمی شود، ولى تا اندازه اى ظهور در بطلان آن دارد. کسانی که می خواهند این گونه معاملات کنند، می توانند آن را به صورت عقد صلح در آورند.

🔴۱۴- بیع محاباتى :
بیع به کم تر از ثمن المثل را که عالما عامدا صورت گرفته باشد، گویند. معمولا بین خویشاوندان و دوستان نزدیک واقع می شود. مانند این که خانه اى را که دویست میلیون تومان مى ارزد، به دو میلیون تومان بفروشند. اگر عالما و عامدا نباشند، بیع محابانی نیست. بلکه، بیعى است که یک طرف مغبون شده و خیار غبن پیدا مى شود و حال این که در بیع محاباتى خیار غبن مورد پیدا نمى کند.

تست حقوق مدنی

0

شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج :

🔺 شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند ، ولی زن و شوهر می توانند آنها را در سند ازدواج بگنجانند.

🔹شرط تحصیل

🔹شرط اشتغال

🔹شرط اجازه خروج از کشور

🔹شرط وکالت زن در طلاق

🔺شرط تحصیل :

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است ، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود : زوج ، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.

♦️شرط اشتغال:

🔺مطابق قانون ، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند . با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد ، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود :

” زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد ، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند. “

♦️ شرط اجازه خروج از کشور :

🔺مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند.برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می شود :

” زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر ، از کشور خارج شود . تعیین مدت ، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است . “

♦️ شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق :

🔺مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود . با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی ، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند . برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می شود :

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات .به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”

تست حقوق مدنی

1+

تست قانون ایین دادرسی مدنی

امکان اعتراض متهم درکدام نوع ازقرارهای زیر درهیچ حالتی (اعم ازبازداشت یاعدم بازداشت وی) وجودندارد؟
۱.قرارتامین کفالت
۲.التزام باتعیین وجه الاالتزام
۳.قرارتاُمین وثیقه
۴.قرارنگهداری موقت نوجوان بزهکار

🔵گزینه ۲ پاسخ است
گزینه ۱ مطابق متن ماده ۲۲۶قابل اعتراض است.
گزینه ۲ مطابق متن مواد۲۱۷،۲۲۶،۲۴۰قابل اعتراض نیست
گزینه ۳ مطابق متن ماده ۲۲۶قابل اعتراض است
گزینه ۴ مطابق متن تبصره ۸۷ ناظربرمواد۲۴۰،۲۷۹همان قانون قابل اعتراض است

تست حقوق مدنی

0

تست مدنی – ماهیت حقوقی بدل حیلوله چیست؟

ماهیت حقوقی بدل حیلوله چیست؟
۱- وجه التزام
۲- خسارت تاخیردرانجام تعهد
۳- خسارت عدم انجام تعهد
۴- ضمان بدلی

🔵در صورتی که مال نزد غاصب تلف نشده ولی به جهتی از جهات رد عین ممکن نیست مثل انگشتر غصبی که در رودخانه یا چاه عمیق افتاده است و در اوردن ان ممکن نیست غاصب باید بدل ان عین را به مالک بدهد ان بدل را در فقه امامیه بدل حیلوله مینامند

پس گزینه چهار درست است

تست حقوق مدنی

0

تست قانون مجازات اسلامی

به موجب قانون مجازات اسلامی ،هرگاه مقامات قضائی برخلاف قانون دستوربازداشت دیگری را صادرنمایند.
۱.عملشان مباشرت مادی محسوب می شود
۲.به انفصال دائم ازخدمات قضائی محکوم می شوند.
۳.به مجازات معاونت محکوم می شوند.
۴.همه گزینه ها

🔵گزینه ۲ پاسخ میباشد.
۱.مستند به ماده ۵۷۵ ق.م.ا ۹۲
۲.مرتکب دراینجا فاعل معنوی شناخته میشود .زیراعنصرمادی جرم که همانا بازداشت و……می باشد را؛ دیگری انجام می دهد.
۳.این جرم یک جرم آنی ،ساده ومطلق است
۴.نیازی به بازداشت یاتعقیب فردنیست بلکه صرف صدور دستور برای تحقق جرم کافی است(جرم مطلق می باشد)

تست حقوق مدنی

0

تست ایین دادرسی

چنانچه قاضی مجتهدباشدوقانون راخلاف شرع بیابد:
۱.بایدبراساس اجتهادخودرآی صادرکند
۲.پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهدشد
۳.بایدبراساس اجتهادخودرآی صادرنمایدورآی قابل تجدیدنظراست
۴.پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهدشدتاحل اختلاف کند.

🔵گزینه ۲ صحیح است
تبصره ماده ۳ق.آ.د.م

تست حقوق مدنی

0

قصاص ،مجازات اصلی جنایات عمدی برنفس ،اعضاء،ومنافع است

کدام گزینه بطورکامل وصحیح است؟
۱.قصاص ،مجازات اصلی جنایات عمدی برنفس ،اعضاء،ومنافع است.
۲.حد،مجازاتی است،که نوع ،میزان وکیفیت اجرای آن درقانون تعیین شده است.
۳.دیه ،ارش رادربرنمی گیرد.
۴.دیه ،ویژه جنایات غیرعمدی است

🔵گزینه ۱ پاسخ می باشد.
حکم گزینه یک صحیح وسایر گزینه ها نادرست می باشد.
گزینه ۲ اشتباه است اولآ کلمه موجب نیامده است.ثانیا درشرع مقدسی ،نیامده است.
گزینه ۳ دیه اعم است ازمقدروغیرمقدر.

تست حقوق مدنی

0

تست های ازمون وکالت

درصورتیکه وکیل دردو یاچنددادگاه جنایی دعوت شده باشد حضوروکیل درهریک ازدادگاههای مذکور برحسب…..
۱.تقدم تاریخ ابلاغ ازطرف دادگاه خواهدبود.
۲.تقدم تاریخ قبول وکالت میباشد.
۳.تقدم تاریخ ثبت پرونده میباشد.
۴.تقدم تاریخ ثبت وکالت میباشد

🔵گزینه ۱ پاسخ میباشد.
ماده۲۸ از قانون وکالت

تست حقوق مدنی

0

تست مبحث وقف ویژه ازمون وکالت و قضاوت

اگرواقف وصف مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشد ومتولی فاقد آن وصف گردد.
۱.واقف یاحاکم اوراعزل می کنند
۲.منعزل می شود
۳.حاکم ضم امین می کند
۴.موقوف علیهم ازحاکم تقاضای عزل می کنند

🔵گزینه ۲ پاسخ می باشد
اگر وصف مخصوصی درشخص متولی شرط شده باشد ومتولی فاقدآن وصف گردد ،منعزل می شود

تست حقوق مدنی

0